1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Cavixo s.r.o. se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha.

ad8
  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 3. 2018 do 19. 3. 2018 (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“). Soutěž bude probíhat na území České republiky.

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže řádně provede registraci do soutěže a splní veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako „účastník“ či „soutěžící“).

ad9 - 320x100_1

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, cena jí nenáleží. Stejně tak cena nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

  1. PRINCIP SOUTĚŽE

Úkolem pro soutěžící je spočítat baseballové míčky na obrázku umístěném na adrese https://czechstreet.cz/2018/03/09/soutez-o-lahev-jack-daniels/. Dále je každý účastník povinen mít zaškrtnuté tlačítko „To se mi líbí“ na Facebookové stránce Czechstreet.cz. Výhercem odměny se stává každý 15. správný tip počtu míčků.

  1. CENY V SOUTĚŽI

Hlavní cenou je láhev Jack Daniel’s OLD NO.7.

  1. POSKYTNUTÍ CEN

Ceny budou zaslány výhercům poštou, případně je možnost osobního převzetí v sídle společnosti. Výherci budou kontaktování po ukončení soutěže.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny v soutěži cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání cen v případě, že mu ceny nebudou poskytnuty dodavateli tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník svou registrací do soutěže uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s touto soutěží či získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti Cavixo s.r.o. (dále také jako „správce“) a s jejich následným zpracováním.

Osobní údaje budou zařazeny do databáze správce a zpracovávány k jeho obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.


Zavřít reklamu